Проект "Образование за утрешния ден"

Електронен дневник

Иновативно училище

Уча.се

Електронен стол

Закуска 1-4 клас

Документи

Учебна 2020/2021 година

План-програма за действие 2021 година за БДП

Правила за работа на ОУ "Георги Бенковски" гр. Бургас през учебната 2020/2021 година в условията на COVID-19

Правилник за дейността на ОУ "Георги Бенковски" гр. Бургас за учебната 2020/2021 г.

Училищен учебен план на ОУ "Георги Бенковски" за учебната 2020-2021 година

Годишен план на ОУ "Георги Бенковски" за учебната 2020/2021 г.

Целодневна организация на учебния ден за учебната 2020 - 2021 година

Училищна програма за целодневна организация на учебния ден в ОУ "Г. Бенковски" за учебната 2020/2021 г.

Мерки за повишаване качеството на образование в ОУ "Г. Бенковски" за учебната 2020/2021 г.

Програма за превенция на ранното напускане на училище на ОУ "Георги Бенковски" за учебната 2020/2021 г.

Програма за предоставяне на равни възможности за приобщаване на деца и ученици от уязвими групи на ОУ "Г. Бенковски" за учебната 2020/2021 г. 

Етичен кодекс

Спортен календар на ОУ "Г. Бенковски" за учебната 2020/2021 г.

Училищна програма за занимания по интереси за учебната 2020/2021 г-

Отчет за изпълнение  на стратегията за развитие - 2016-2020 година за учебната 2019/2020 година

 

Учебна 2019/2020 година

 

Протокол №2 на Педагогическия съвет от 27.11.2019 година

 

Годишен план на училището за учебната 2019/2020 година

 

Правилник за дейността на ОУ "Георги Бенковски" - гр. Бургас за учебната 2019/ 2020 г.

 

Отчет за изпълнение на стратегията за развитие 2016-2020 г. за учебната 2018/2019 г.

 

План за изпълнение на стратегията за развитие 2016-2020 г. за учебната 2019/2020 г.

 

Училищен учебен план на ОУ "Георги Бенковски" за учебната 2019/2020 г.

 

Мерки за повишаване качеството на на образование в ОУ "Георги Бенковски" гр. Бургас

 

Програма за превенция на ранното напускане на училище на ОУ "Георги Бенковски" за учебната 2019/2020 г.

 

Програма за предоставяне на равни възможности за приобщаване на деца и ученици от уязвими групи на ОУ "Георги Бенковски" за учебната 2019/2020 г.

 

Годишна училищна програма за занимания по интереси на учениците 2019/2020 учебна година

 

Училищна програма за целодневна организация на учебния ден в ОУ "Георги Бенковски" гр. Бургас за учебната 2019/2020 г.

 

Спортен календар на ОУ "Георги Бенковски" гр. Бургас за учебната 2019/2020 г.

 

Архив

1.Етичен кодекс

 

2.Годишен план на ОУ "Георги Бенковски" за учебната 2018/2019 г.

 

3. Стратегия за развитие на ОУ “Георги Бенковски”  

 

4. Правилник за дейността на ОУ “Георги Бенковски” за учебната 2018/2019 г.

 

5. Училищен учебен план на ОУ "Георги Бенковски" за учебната 2018/2019 г.

 

6. Мерки за повишаване качеството на образованието в ОУ Георги Бенковски" за учебната 2018/2019 г.

 

7. Годишна училищна програма за занимания по интереси на учениците за учебната 2018/2019 г.

 

8. Програма за превенция на ранното напускане на училище на ОУ "Георги Бенковски" за учебната 2018/2019 г.

 

9. Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на деца и ученици от уязвими групи на ОУ "Георги Бенковски" за учебната 2018/2019 г.

 

10. Училищна програма  за целодневна организация на учебния процес в ОУ "Георги Бенковски" за учебната 2018/2019 г.

 

11. Спортен календар на ОУ "Георги Бенковски" за учебната 2018/2019 г.

 

12. План за изпълнение на Стратегия за развитие 2016-2020 г. за учебната 2018-2019 г.

 

13. Отчет за изпълнение на Стратегия за развитие 2016-2020 за учебната 2017-2018 г.

 

14. Протокол №3 на Педагогическия съвет от 27.11.2018 г.

 

 Архив

 Дейности за насърчаване и повишаване на грамотността в ОУ " Георги Бенковски" за учебната 2017/2018 г.

Алгоритъм за прилагане на механизма за противодействие на тормоза и насилието в институциите в системата на предучилищното и училищното образование

Училищна програма за целодневна организация на учебния процес в ОУ “Георги Бенковски” за учебната 2017/2018 г. 

Механизъм за противодействие на тормоза и насилието в институциите в системата на предучилищното и училищно образование

Методически насоки и съвети за представяне на темата за тормоза и насилието и за видовете тормоз и насилие в училище

Baner1
baner2
baner3